NAJNOVIJE

Na meti paprika i paradajz

U uslovima sušnog leta dolazi do migracije štetočina kukuruza, pre svega kukuruznog plamenca i pamukove sovice na sočne plodove povrtarskih biljaka.

Naime, usled visokih temperatura i dužeg sušnog perioda biljke kukuruza, glavnog domaćina navedenih štetočina, postaju grube i manje atraktivne za ishranu, pa one prelaze na plodove paprike i paradajza.

Kukuruzni plamenac prezimljuje u stadijumu gusenice u zaostalim stabljikama kukuruza napolju, pa čak i u suvim stabljikama pripremljenim i ostavljenim u ekonomska dvorišta za upotrebu tokom zime. U proleće se, u uslovima povoljnih temperatura obrazuje lutka, a potom i odrasli leptir, u našim uslovima najčešće krajem maja i tokom juna. Leptiri lete noću, pronalazeći useve sa gustim sklopom, sočnih delova u uslovima veće vlažnosti. Iz položenih jaja pile se gusenice koje se na početku hrane listom, a potom se ubušuju u stabljiku kukuruza u kojoj prezime.

Međutim, u uslovima visokih temperatura većina ovih gusenica se pretvara u lutku i daje leptire druge generacije, koji masovno lete početkom avgusta. Tada pored kukuruza u većem broju polažu jaja i na drugim vrstama, posebno na paprici i paradajzu.

Sličan ciklus razvoja ima i pamukova sovica. Suzbijanje plamenca i paukove sovice treba obavljati prvenstveno na kukuruzu kao njihovom glavnom domaćinu. Dovoljno je pravovremeno i kvalitetno uništavati kukuruzovinu i to seckanjem i zaoravanjem ostataka. Obrada zemljišta na dubinu od 30 cm, bez ostatka kukuruzovine na površini, doprinosi uginjavanju gusenica do 90%. Prezimele stabljike, na poljima gde nije sprovedena ova mera, kao i posečene stabljike ostavljene u dvorištu za upotrebu tokom zime, treba uništiti, odnosno utrošiti do sredine maja. Na taj način potencijal štetočine biće veoma smanjen.

Hemijsko suzbijanje primenom insekticida je veoma otežano. Insekticidi su efikasni samo ako se primene u periodu od piljenja gusenica do njihovog ubušivanja u stabljiku ili plod. To je periodod 5-6 dana nakon početka polaganja jaja, kada dominiraju mlade gusenice, najosetljivije prema insekticidima.

Zadovoljavajući rezultati u suzbijanju plamenca postižu se ako se prva tretiranja obave 7-10 dana nakon početka leta leptira druge generacije. Nekada je zbog razvučenog leta leptira potrebno obaviti i drugo tretiranje. Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine u povrtarskim usevima, ali se na kukuruzu sa uspehom koriste piretroidi (Talstar 10EC, Decis 25EC, Karate , Fastac 10EC).

Primena insekticida ima ekonomsko opravdanje ako se na 100 biljaka paradajza nađe 8-10 gusenica, a na ostalim povrtarskim usevima ako je napadnuto više od 30% biljaka.

Smanjenju brojnosti navedenih štetočina doprinosi pre svega pravilan plodored, treba izbegavati gajenje paprike i paradajza posle kukuruza, a potrebna je i u izvesnoj meri prostorna izolacija, odnosno što veća udaljenost polja pod paprikom i paradajzom od površina zasejanih kukuruzom, jer se prva legla štetočina nalaze na kukuruzu a potom na ostalim biljkama.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar