NAJNOVIJE

Rezidba vinove loze – rez pre „prolećnih suza“!

Pri osnovnoj rezidbi vinove loze – nekoliko lastara se odsecaju do osnove, a pojedini lastari se prekraćuju na određenoj udaljenosti od osnove.

U zavisnosti od dužine tih delova lastara, koji se pri rezidbi ostavljaju na čokotu, odnosno od broja ostavljenih okaca na njima, razlikuju se rodni elementi – kratki kondiri do tri okca, dugi kondiri do pet okaca, kratki lukovi do osam okaca, srednje dugi lukovi do 12 okaca i dugi lukovi sa više od 12 okaca.

Rezidba čokota može biti – kratka, duga ili mešovita. U smederevskom i gročanskom vinogorju, gde su uglavnom zastupljene stone sorte grožđa, rezidba je uglavnom mešovita, pri čemu se ostavlja određeni broj kratkih kondira (obično 2-3) u kombinaciji sa 2-3 srednja luka koji u narednoj vegetaciji daju rod.

To je takozvani Gijov način rezidbe koji može da bude jednostrani ili dvostrani. Luk na kome se prethodne godine nalazio rod, uklanja se do osnove, a na kondiru za zamenu iz prethodne godine, na kome se nalaze obično dva rodna lastara – niži lastar se reže na kratak kondir za zamenu, a viši na 8-10 okaca i on služi kao rodni lastar u ovogodišnjoj vegetaciji.

Ako se na kondiru za zamenu ne razviju dva kvalitetna lastara, kao rodni luk možemo da iskoristimo kvalitetan lastar na rodnom luku iz prethodne vegetacije, koji se nalazi pri osnovi. Ovakav način rezidbe treba primenjivati kod sorata muskat hamburg, muskat italija, afus-ali, moldavija… Sorta smedervka traži kratku rezidbu, odnosno rezidbu kondir na kondir. Ona podrazumeva ostavljanje 5-6 dugih kondira koje dobijamo sa kondira iz prethodne godine prekraćivanjem nižih kvalitetnih lastara na 4-5 okaca.

Presecanje lastara se obavlja na udaljenosti od oko jedan cm iznad vršnog okca koji se ostavlja na kondirima ili lukovima. Presek treba da ima blagu kosinu, suprotno od okca, kako bi se sokovi, koji se izdvajaju iz lastara pri suzenju, slivali suprotno od okca niz kondire, odnosno lukove. Stariji debeli delovi stabla se odsecaju testericama, pri čemu se vodi računa da se što manje povređuje skelet čokota, odnosno da se prave što manje rane.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar