NAJNOVIJE

Počelo prebrojavanje divljači

Brojanje divljači se obavlja u “proleće” krajem februara i u martu, odnosno po prestanku zime a pre kretanja vegetacije dok je vidljivost i preglednost terena dobra.

Prolećno brojanje služi utvrđivanju osnovnog fonda divljači i za lakšu procenu polne i starosne strukture krupne divljači.

Pre pristupa brojanju divljači potrebno je izvršiti odgovarajuće pripreme, odnosno izabrati odgovarajuće površine koje najbolje reprezentuju (predstavljaju ) celo lovište. Treba izabrati najmanje tri različite površine : – sa najvećom “gustinom” divljači ;

– sa srednjom “gustinom” divljači ;

– sa najmanjom “gustinom” divljači ;

Brojanjem treba obuhvatiti što veću površinu lovišta, i veći broj različitih reprezentativnih površina ( deset i više) radi dobijanja realne brojnosti divljači.

Ustanovljavanje brojnog stanja divljači se obavlja brojanjem na oglednim (primernim) površinama ( pruge, kvadrati ili krugovi), kojima se obuhvata najmanje 10 % površine staništa, totalnim brojanjem ili procenom, zavisno od pojedinih vrsta divljači.

lov

Brojno stanje zeca, fazana i poljske jarebice utvrđuje se brojanjem na primernim površinama – prugama, na sledeći način :

– Na lovno-produktivnoj površini – staništu pojedinih vrsta divljači utvrde se mesta za postavljanje pruga, tako da se obuhvate delovi staništa sa najmanjom, srednjom i najboljom “gustinom” pojedinih vrsta divljači ;

– Širina primerne površine – pruge, obično iznosi 200 m. uz mogućnost odstupanja u vezi sa uslovima terena do 100 m. naniže, odnosno do 300 m. naviše ;

unnamed

– Dužina primerne površine – pruge, obično iznosi do 4.000. m. sa mogućim odstupanjima naniže, s tim da ne bude manja od 1.000. m. Ukupna površina primernih pruga u jednom lovištu treba da obuhvati najmanje 10 % lovno-produktivne površine za pojedine vrste divljači.

– Odabrane primerne površine se ucrtavaju u osnovnu kartu lovišta a zatim se na pogodan način, obeležavaju na terenu.

– Brojači se raspoređuju duž početne linije primerne pruge na rastojanju 20-30 m. jedan od drugog. Zatim se ravnomerno kreću i broje – beleže svuBrojanje divljači 2015. divljač koja se podigne sa njihove desne strane (ili sa leve strane zavisno od dogovora pre početka brojanja), te o zabeleženoj divljači obaveštavaju svoje susede sa desne ( ili leve ) strane da bi se izbeglo duplo brojanje.

(Moje selo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar