NAJNOVIJE

Izbegnite greške prilikom sadnje voćaka

Većina voćnih vrsta su dugovečne i jednom zasađen voćnjak na istom mestu ostaje više decenija. Pri zasnivanju voćaka moguće su greške koje se kasnije vrlo teško ispravljaju, uz velike troškove ili su čak nepopravljive. Među najčešće greške pri zasnivanju voćnjaka koje se teško saniraju spada pogrešan izbor vrste, sorte i podloge, a sa ovim u vezi i opredeljenje za određ|eni sistem uzgoja, rastojanje sadnje i oblika krune.

Vrsta – Izbor voćne vrste pri zasnivanju jednog  voćnjaka bilo da se radi o amaterskom voćnjaku ili o plantažnom zasadu je najvaž`niji. Ima dosta čininlaca koji odrеđuju voććnu  vrstu koja će se izabrati, a među najvažnijim je klimatski faktor. Uvek se biraju vrste koje u datom kraju najbolje uspevaju.
Pored klime celog regiona mora se poznavati i mikroklima na samoj parceli gde će se voćnjak zasnovati –  da li je okrenut sunčanoj strani, da nije izložen jakim vetrovima, poželjno je da zimske i rane prolećne temperature nisu suviše niske, tj. da nema jakih mrazeva, tu je i blizina vode, puteva…

Sorta –  Danas svaka voćna vrsta ima veliki broj sorti.  Važno je i da se dobro oplođava, da daje dobre prinose, kvalitetne plodove i da redovno rađa.  Pri izboru, poželjno je da ne bude samo jedna sorta, već  nekoliko sorti dobrog kvaliteta. Tako ćete obezbediti međusobno oprašivanje i oplođnjwe voćaka, a samim tim i bogatiji prinos.

Podloga –  Izabrali ste vrstu, odlučili ste se i za sorte, ali ne zaboravite na voćne podloge.Njihov uticaj na sorte je izuzetno veliki. Podloge mogu biti sejanci (šljivama i kajsijama kao podloga služi  džanarika, breskve se kaleme na vinogradarskoj breskvi, a jabuke na raznim vegetativnim podlogama. Zato se raspitajte koje su podloge najbolje za sorte za koje ste se vi opredelili.
Ako ste se odlučili za vrstu i sortu, preostaje vam drugi deo posla, a to je plan voćnjaka. Da bi se napravio plan voćnjaka, bilo da je reč o većem zasadu ili o malom amaterskom voćnjaku, moraju se imati sledeći podaci: tip voćnjaka i njegova veličina, način gajenja, raspored pojedinih vrsta i sorti, razmaci voćaka u redu i razmak i pravac redova, poslovi pripreme zemljišta i materijala za sadnju, poslovi oko podizanja i nege zasada.

(Moje selo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar